ข่าว/ประกาศ

กิตติกรรมประกาศ :
Blog นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในรายวิชา 1072403 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ผู้จัดทำและนักศึกษาทุกคน ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร ตำราและหนังสือทุกเล่มที่นักศึกษาอ่านสรุปและนำเสนอไว้ในที่นี้
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำเสนอเป็นของนักศึกษาแต่ละคน และเนื่องจากเป็นการฝึกปฏิบัติขั้นต้นที่ยังมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ จึงไม่ควรนำไปใช้ในการอ้างอิงใดๆ ดังนั้น ขอให้ผู้เข้ามาศึกษาข้อมูลใน Blog นี้ โปรดทราบว่า การอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์นั้น ท่านควรศึกษาจากเอกสารต้นฉบับ
ผศ.ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส
และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รายงานสังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น